सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल द्वारा संचालित कोविड-१९

यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल द्वारा संचालित कोविड-१९


दुधौली नगरपालिका तथा यूएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल द्वारा संचालित कोविड-१९बाट प्रभाबित घर परिवार को आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्लाभ परियोजनाअन्तर्गत लाभग्राहीहरुलाई उन्नत जातको मकैको बिऊ बितरण गर्दै दुधौली नगरपालिकाका मेयर श्री घनश्याम राऊत