सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

कालो कुखुरा तथा टर्कीको चल्लाहरू आपुर्तीकाे लागि काेटेशन आहृवान सम्वन्धि सुचना

कालो कुखुरा तथा टर्कीको चल्लाहरू आपुर्तीकाे लागि काेटेशन आहृवान सम्वन्धि सुचना


४ हप्ते कालो कुखुरा (कडकनाथ) तथा टर्कीको चल्लाहरू आपुर्तीकाे लागि काेटेशन आहृवान सम्वन्धि सुचना ।

मितिः २०७७/०२/१६ (प्रथम पटक प्रकाशित)

प्रस्तुत विषयमा FCA को आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल सिन्धुलीद्धारा सिन्धुली जिल्लामा संचालित WESAF and SSJV परियोजना क्षेत्रमा COVID-19 बाट अति प्रभावित परिवारहरुको जिविकोपार्जनमा तुरुन्त सहयोग पु-याउने उद्देश्यले तपशिलमा उल्लेख गरिएका Black Chicken Chicks  and Turkey Chicks आवश्यकता परेको हुदाँ के कति दरभाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्नु हुन अनुरोध छ । कोटेशन ईमेल मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।

  • ४ हप्ते कालो कुखराको चल्लाहरु = २३१० वटा
  • ४ हप्ते टर्कीका चल्लाहरु = १०० वटा
    नाेटः सबै चल्लाहरूमा माेरेक्स, गुम्बारो, रानीखेत आदी भ्याक्सिनहरु लगाएको हुनुपर्नेछ ।