सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना


 

सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे सम्मान परियाेजना अन्तरगत स्वास्थय सम्बन्धी सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०१/२१ गते

  Quotation_SAMMAN

बिस्तृत जानकारीको लागी संस्थाको ठेगानाः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
क.न.पा. ६, राममाडी ।
फोन नं.: ०४७–५२०८६३ or ९८४४२२५४३७
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेभसाइट: sahakaryasindhuli.org.np/notice