सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्वन्धि सुचना ।


प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०५/२२

प्रस्तुत विषयमा युनडिपि र दुधौली नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल सिन्धुलीद्धारा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा संचालित CRSRP परियोजनाले COVID-19 बाट अति प्रभावित उद्यमीहरुलाई उनीहरुको व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहयोग गर्नका लागि आवश्यक गुणस्तरिय कृषिजन्य विऊ वीजन तथा सामाग्रीहरु, दुग्द्य डेरी संचालनको लागि आबस्यक उपकरण, सिंचाई उपकरणहरु, टर्की तथा कडकनाथको चल्लाहरु आवश्यक भएको हुदाँ त्इच् मा उल्लेख गरिएका बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरु के कति दर भाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तोकिएका सर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध छ । बोलपत्र ईमेल मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।

सर्तहरुः

१. बोलपत्रमा उल्लेख गरेको दरभाऊ अंक र अक्षर दुवैमा स्पष्ट हुनेगरी लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
२. बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/०५/२८ गते दिउँसो ५ः०० बजे सम्म हुने छ ।
३. बोलपत्र पेश गर्ने आपुर्तिकर्ताहरुले आफ्नो फर्म/कम्पनी को दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.ब २०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा सम्वन्धित निकायको म्याद थपको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

४. बोलपत्रका साथ आफुले आपुर्ति गर्न चाहेको बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरुको कम्पनी/ब्राण्ड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सहकार्य नेपालको खरिद समितिले माग गरेको खण्डमा सामग्रीको नमुना वा नमुना झल्काउने कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । साथै, TOR मा बर्गिकरण गरिएका सबै समुह वा कुनै एक समुहमा मात्र पनि बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
५. निर्धारित समयमा दर्ता हुन आएका बोलपत्र आवश्यक मूल्याङ्कन गरी न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरु पेश गर्ने आपुर्तिकर्ता/फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गरि ईमेल वा फोन मार्फत जानकारी गराईनेछ ।
६. बोलपत्र स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको सुचना पाएको मितीले ३ दिनभित्र संस्थामा उपस्थित भई वा इमेल मार्फत सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सझौता पश्चात खरिद आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सम्झौता बमोजिमका बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरु संस्थाको सम्पर्क कार्यालय दुधौली नगरपालिका ९, दुधौली सिन्धुलीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त म्याद भित्र सामग्रीहरु उपलब्ध नगराएमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने छ

७. यस बोलपत्र सम्बन्धि त्इच् सहकार्य नेपालबाट निशुल्क उपलब्ध हुनेछ । TOR ईमेलबाट पनि माग गर्न सकिनेछ, साथै यस सस्थाको वेभसाइटबाट पनि हेर्न सकिनेछ ।
८. बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीको आर्थिक प्रशासन नियमावली, खरिद नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ
९. माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै कारण जनाई बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थाको खरिद समितिमा निहित रहनेछ ।

बोलपत्र पेश गर्ने ठेगानाः
सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
कमलामाइ नगरपालिका ६, राममाडी ।
फोन नं.ः ०४७–५२०८६३/५२११८८

Email: sahakarya2061@gmail.com

Website: www.sahakaryasindhuli.org.np

  1. Tender Notice of CRSRP, Sahakarya Nepal
  2. TOR of Tender notice_CRSRP-Sahakarya Nepal Sindhuli