सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

Hybrid Maize seed सम्वन्धि खरिद शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सुचना 

Hybrid Maize seed सम्वन्धि खरिद शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सुचना 


Hybrid Maize seed सम्वन्धि खरिद शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सुचना

Download TOR & Notice for the procurement of Hybrid Maize seed

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०७/१७

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली स्थापनाकाल देखि नै सामाजिक रुपले पिछडिएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न समुदायहरुको हक हितका लागि निस्वार्थर स्वयमसेवी भावनाले क्रियाशिल रही कार्य गर्दैआइरहेको गैर सरकारी संस्था हो । यसै शन्दर्भमा यूएनडिपीर, दुधौलीनगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा यस सस्थाद्धारा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा संचालित कोभिड –१९ बाट प्रभावितहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक पुनःलाभ परियाउजना मार्फत कोभिड –१९ बाटअति प्रभावित उद्यमीहरुलाई उनीहरुको व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहयोग गर्नका लागि आवश्यक गुणस्तरिय हाइब्रिड जातको मकैको वीउवीजन आवस्यक भएको हुदाँइच्छुक फर्म तथा सप्लाएरर्सहरुले के कति दर भाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तोकिएका कार्यशर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।बोलपत्र सम्बन्धि कार्यसर्त तथा सम्पुर्ण विवरण सस्थाको वेवसाईटबाट हेर्न तथा डाउनलोड गर्न सकिनेछ । बोलपत्र २०७७।०७।२३ गते अपरान्ह ४ः०० बजेसम्म सस्थाको कार्यालयमा वा ईमेल मार्फत पनि सेक्युरिटी कोड राखी पेश गर्न सकिने छ ।

कः कार्यशर्त (TOR) तथा आवस्यक कागजातहरुः
१. बोलपत्र पेश गर्ने आपुर्तिकर्ताहरुले आफ्नो फर्म/कम्पनी को दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.ब २०७६/७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा सम्वन्धित निकायको म्याद थपको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
२. बाेलपत्रमा उल्लेख गरेको दरभाऊ अंक र अक्षर दुवैमा स्पष्ट हुनेगरी लेख्नुका साथै फर्म/कम्पनीको छाप र दस्तखत अनिवार्य गरिएको हुनुपर्नेछ ।
३. बोलपत्रका साथ आफुले आपुर्ति गर्न चाहेको गुणस्तरिय हाइब्रिरुड जातको मकैको वीउवीजनको जात/कम्पनी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सहकार्य नेपालको खरिद समितिले माग गरेको खण्डमा सामग्रीको नमुना वा नमुना झल्काउने कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. बिउ वीजहरु उच्व गुणस्तरको, एकनास, रोग तथा किरा नलागेको, उमार शक्ती ९०% भन्दा माथी भएको हुनु पर्नेछ । साथै उम्रेर पनि मकैको घोगा नलागेमा कृषकहरुलाई हर्जना तिर्न मन्जुरी गरेको हुनु पर्ने छ ।
५. निर्धारित समयमा दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुको आवश्यक मूल्याङ्कन गरी न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरुपेश गर्ने आपुर्तिकर्ता÷फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गरि ईमेल वा फोन मार्फत जानकारी गराईनेछ ।
६. बोलपत्र स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको सुचना पाएको मितीले ३ दिनभित्र संस्थामा उपस्थित भई वा इमेल मार्फत सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सझौता पश्चात खरिद आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सम्झौता बमोजिमका बस्तु, उपकरण तथा सामग्रीहरु संस्थाको सम्पर्क कार्यालय दुधौली नगरपालिका ९, दुधौली सिन्धुलीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उक्त म्याद भित्र सामग्रीहरु उपलब्ध नगराएमा सम्झौता रद्द गर्न सकिने छ ।
७. बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीको आर्थिक प्रशासन नियमावली, खरिद नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
८. माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै कारण जनाई बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थाको खरिद समितिमा निहित रहनेछ ।

ख ः मुल्याकंन तथा छनौटः
१. बोलपत्रहरु बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति वा जानकारी भएर पनि अनुपस्थिति भएमा बोलपत्र छनौट समितिद्धारा बोलपत्र खोलिनेछ ।
२. बोलपत्र छनौट समितिले शर्त पुरा गरेका मध्ये एक वा एक भन्दा बढि फर्म छान्न सक्नेछ ।
३. निर्धारित समयमा दर्ता हुन आएका बोलपत्र आवश्यक मूल्याङ्कन गरी न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय सामग्रीहरु पेश गर्ने आपुर्तिकर्ता÷फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गरि ईमेल वा फोन मार्फत जानकारी गराईनेछ ।
४. भुक्तानी ः फर्म/संस्था/कम्पनीले सामग्री उपलब्ध गराइ विल विजक सहितका आवश्यक कागजात पेश गरे पश्चात संस्थाको सम्वन्धित अधिकारीले कागजात स्वीकृत गरेकोे मितिले ७ दिन भित्र भुक्तानि गरिनेछ ।

गः गुणस्तरिय मकैको वीउ वीजनको विवरणः
१. मकैको विउ (हाइब्रीड) ः ९०८१ वा 10V10 वा अन्य जातकाे १५००  के.जी

२. ढुवानी भाडा
३. भ्याट १३ %
४. जम्मा
कुल जम्मा ने रु.  ……………….अक्षेरुपीः ………………………………………………………………..

घ ः बोलपत्र पेश गर्ने फर्म÷कम्पनी तथा विक्रेताको नामः

१. फर्म/कम्पनी तथा विक्रेताको नामः
२. ठेगाना तथा सम्पर्क नं.ः
३. आधिकारीक व्यक्तिको दस्तखतः
४. फर्म/कम्पनी तथा विक्रेताको छापः

बोलपत्र पेश गर्ने ठेगानाः
बोलपत्र छनौट समिति, सहकार्य नेपाल, सिन्धुली, कमलामाइ नगरपालिका ६, राममाडी ।
फोन नं.ः ०४७–५२०८६३÷५२११८८
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेवसाइट ः www.sahakaryasindhuli.org.np