सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

Quotation notice of Sahakarya Nepal for supplying Water pump, pipe, plastic tunnel etc

Quotation notice of Sahakarya Nepal for supplying Water pump, pipe, plastic tunnel etc


शिलबन्दी दरभाऊपत्र (कोटेशन) माग गरिएको सम्वन्धि सुचना 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७।०८।३० गते
प्रस्तुत विषयमा FCA को आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल सिन्धुलीद्धारा सिन्धुली जिल्लामा संचालित SSEJV परियोजना संचालित क्षेत्रमा जिविकोपार्जनमा तुरुन्त सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले तपशिलमा उल्लेख गरिएका सामग्रीहरु आवश्यकता परेको हुदाँ इच्छुक कम्पनी तथा फर्महरुले के कति दर भाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तोकिएका सर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र शिलबन्दी दरभाऊपत्र (कोटेशन) पेश गर्नु हुन अनुरोध छ । दरभाऊपत्र (कोटेशन) ईमेल मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।

शर्तहरुः
१. दरभाऊपत्र (कोटेशन) मा उल्लेख गरेको न्युनतम दरभाऊ अंक र अक्षर दुवैमा स्पष्ट हुनेगरी लेखिएको हुनु पर्नेछ ।
२. दरभाऊपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/०९/६ गते ४ः०० बजे सम्म हुने छ ।
३. दरभाऊपत्र पेश गर्ने आपुर्तिकर्ताहरुले आफ्नो फर्म/कम्पनी को दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.ब २०७६/०७७ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. निर्धारित समयमा दर्ता हुन आएका कोटेशन उपर छानविन गरी छनौट भएकालाई, ईमेल फोन मार्फत जानकारी गराईनेछ
५. सहकार्य नेपालको खरिद समितिले माग गरेको खण्डमा आपुर्तिकर्ताले बस्तुको नमुना वा कुनै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ । साथै संस्थाले आवश्यकता महसुश गरेको खण्डमा स्थलगत अनुगमन पनि गर्न सक्नेछ ।
६. यदि कोटेशन स्वीकृत भएमा जानकारी पाएको मितीले तीन दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ र सम्झौता भएको मितिले ७ दिन भित्रमा सामग्री आफ्नो फर्मबाट उपलब्ध गराउनुपर्र्नेे छ ।
७. कोटेशन सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीको आर्थिक प्रशासन नियमावली, खरिद नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
८. माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै कारण जनाई कोटेशन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थाको खरिद समितिमा निहित रहनेछ ।
आपुर्ती गर्नु पर्ने बस्तुहरुको बिवरणः
क्र.स. आपुर्ती गर्नु पर्ने बस्तुहरु ब्राण्ड/कम्पनी, परिणाम
1. डिजेल मोटर पम्प (सेक्सन पाइप सहितका, ५ एच पी, ३ इन्च) २ वटा
2. जुटको सिंचाइ पाइप (सकेट सहितको, ३ इन्च) ६५० मि.
3. प्लाष्टिक टनेल (९० जीएसएम, ६×१२ साइजको) ४३ वटा
4. गुमोज प्लाष्टिक (४५ जीएसएम, १०० मिटर) १ बन्डल
5. सिलाउने हाते मेसिन (बिजुलीबाट चल्ने) ४ थान

संस्थाको ठेगाना :
सहकार्य नेपाल, सिन्धुली, क.न.पा. ६, राममाडी ।
फोन नं.ः ०४७–५२०८६३
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेभसाइट ः www.sahakaryasindhuli.org.np